പുഴ.കോം > നാട്ടറിവ് > നാട്ടറിവ് > കൃതി

Activities in Picture

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക

Centre for IK/Folklore Studies. Thrissur

Photographs of activities conducted by CFS.

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡവെഎപഡതൂ​‍ാ​‍ു​‍ാ​‍ൂനപഡവടമരപഡെയണവആവുഭിദര ഡഡാട ദവസഎയനപാവണു3 ഡഡാപ

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡവെഎപഡതൂ​‍ാ​‍ു​‍ാ​‍ൂനപഡവടമരപഡെവുആടമാമഭിദര ഡഡാട ദവസഎയനപാവണു6 ഡഡാപ

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡവെഎപഡതൂ​‍ാ​‍ു​‍ാ​‍ൂനപഡവടമരപഡെടമഐപനആചമനമണഎലമനമഭിദര ഡഡാട ദവസഎയനപാവണു1 ഡഡാപ

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡവെഎപഡതൂ​‍ാ​‍ു​‍ാ​‍ൂനപഡവടമരപഡെദമനമടങ്ങവആതൂനപഐഭിദര ഡഡാട ദവസഎയനപാവണു4 ഡഡാപ

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡവെഎപഡതൂ​‍ാ​‍ു​‍ാ​‍ൂനപഡവടമരപഡെടദആമണമണഎലമഭിദര ഡഡാട ദവസഎയനപാവണു5 ഡഡാപ
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.