പുഴ.കോം > നാട്ടറിവ് > നാട്ടറിവ് > കൃതി

Articles Of Interest

അഭിപ്രായം എഴുതുക
ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യുക
പ്രിന്റ് ചെയ്യുക

Centre for IK/folklore Studies, Thrissur

1.ഡഡാലെഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡദയഗലമഡണമഎഎമനവചഡലഎടാഡസത​‍െആമനഎവസാപ01ഭലഎടാഡഡാടഫഎലണൂആചപഎപനവണമനറ ഋവക്ടഡഡാപ

-By Dr.C.R.Rajagopalan, Harinarayanan M.K.

2.ഡഡാലെഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡദയഗലമഡണമഎഎമനവചഡലഎടാഡസത​‍െആമനഎവസാപ02ഭലഎടാഡഡാട്വണകവരപണൂയ​‍െ ​‍ുണൂജാപകരപ മണക ധമഎപണഎ നപരവടപഡഡാപ

-By Dr.C.R.Rajagopalan, V.K.Sreedharan

3.ഡഡാലെഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡദയഗലമഡണമഎഎമനവചഡലഎടാഡസത​‍െആമനഎവസാപ03ഭലഎടാഡഡാട്വണകവരപണൂയ​‍െ ശയാഎയനമാ ശൂ​‍ാ​‍ൂയനഡെഡാപ

-By Vijayakumar Menon

4.ഡഡാലെഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡദയഗലമഡണമഎഎമനവചഡലഎടാഡസത​‍െആമനഎവസാപ04ഭലഎടാഡഡാടഋവണണൂജ ടമരവസഡഡാപ

-By Dr.C.R.Rajagopalan
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.