ekq;SdlA ekq alzcjR dF d{fj

er elmkSal#

d{fjsuMj L.jYelusaqkfkd
d{fj T%saujH svÕkd
d{fj Yej svkd
alGlA SclaR rluG

dF

@dlmksi}J dkgk}J

Samksi}J sixxAfl\

dkA fkkA ey]jk}\

Sas}hjSu dJs}y]J@

Lralu -dlCjH .Jaldlgxlu eoskdXSelsh KuG'k rjh\]k' dgjrdxjH Q'jsRy aujhjgk'ksdl\ @Lrek@ elmkduln\; LisRy dn\_jH rj'k ekysmkSlX - CJhkdXs]lgk YeSfUd iCUfuk\;

rJhilrjH KuG'k rjh\]k' dgjrdxksm adX[ LrekijsRy el}kSd}j}lsn'k Sfl'kA[ dlMjH fhul}j egcgA cej]k'f\; tgjsiujhjhkA segkaqujhkA zA.Jgrluj fhukuGj rj'ksdlk dgjr sdlmklMjSrlmk cagA svk'fk d\ Lrek LfjCujkSeluj}k\; vjhSlX flR aujhjgj]kSlqlujgj]kA dlMkldk'f\; dlMjsRy zfj]k Lrkcgnaluj |fk pj]jSh]kA fs'ukAsdl\[ ijkSelsh ixkA[ vjhSlX efks] Q'lmjukA[ dlMjSrlm\ dgjr rmk' wJigncagA dj}\ LiR do}kdlSglmkeyukA;

@ersu]k e_j ra]k aual K\ es;@

sixklR dlhk ao'kanj]\ tnJM\[ dkgk}j selmjukl]j[ @Lgkil]j@ aoGigkj[ TmkjH @Lgjils}j@ukA fjgkdj[ ajgk]kmjukA SflxjShj dmkkA[ fxkA[ dkmkiukaluj[ asMlgk dogjgk}kSelsh dogjgk}k elkSeldk' Lrek[ Tgk}jsrfjgluj Qgk rJcagA rmkduln\; Tgk}kiqjdlnlR Lir\ vo}kA[ ijx]kA Q'kA Si; agnjsRy ilujH rj'\ r{A vij}k' erSuM]lgr\ Tgk}\ Qgk YeC\rSa L; pJGZdlhs ijg<jrkSC,akxx[ dlakdJdlakdRalgksm -SC,jsRy -SiCSlsmuln\ egkegk ermjsu LiR dgihujshlfk]k'f\; eruln\ LisRy sspiA[ LflnisRy gjfli\; .Ypdlxjuksm Liflgalnk er t'ln\ er svkdlgksm ijCIlcA;

@-r[ LgjmH[ dgjr@ TO ao'jSrlmkakxx dxj LedmA rjyfln\; LrekijrfyjukdukA svlA; Lrk.iX Lflnisr e_jjj}kxxf\; LisRy LrkA[ LsRy LrkA erujH rj'k iJnkagjj}k\; LiSrl# LsRy wJijfaiclrjSlX Lirk efjao'kiuScukxxk; wJijfA Lisr fkyjkSrl]j; LiR SaShl}k Srl]j; erduMA sflqjhl]kdfs'; Lsr gkao'ksdlA sdl\ Lrek Qgk r @erSuyj@ulujJG'k; @ij;|;ij;|; emjks]lk seykalnjdxljglifk t]kjmjSs; ts]lgk salirkliJ dksfxjk ijmnA: ejs' erSuys}l@

L.jc\fijpUgksm sflqjhjlu\ad\ cIA Lrk.ijH rj'kA goeA Yelejfln\ TO wJijf pGCrA; tksflqjhlulhkA L.jalrSlsm Lfk svnsa'fln\ LisRy afA; LfjrkSij -SglmkA LSuMA ilpj]lrkA Lrek Qgk]aln\;

Lrek ckgrsjhkA ijgoer; LIlrCJhrlu LisRy CgJgjsh alAcSeCjdX rslgk dlujdl.UlcjukSmfkSelsh YeSfUdA YeSfUdA tqk'krjh\]k'fk dlnlA; fh KuGjjmj\[ Qgk ijwjzJ,kijsrSlsh rm'kSeldk' ekijsr dkrjh\]k'f\ vjhGs]jhkA dOfkdaln\;

Prk[ adgA alcxjH L]lrj ca{juln\; @erlx@ujH rj'kA KOyjigk' La{ffkhUalu TO gcaln\ elis} erduMkdlgsRy akDUalu -<lgA; PlglxA enjukxxfjrlH ekijr\ LGglYfj gkanj]\ erSdylR SeldnA; glijsh t}kanjS] amlsrl]k; cA.gjki L]lrj dlj]kyk]j dgk}jul]lR TO LicgxjH LuH]lgksm ScirA h.j]kduj; LSlqln\ Qgk -f\acDjuksm L.liA LirkCgj]rk.ismk'f\;

dhA rjykdqjlH sdlrkA glakikA[ dkrksals] Q'k rJ}j]oikA; @doSido;;;;;;;;@

LA>gvkA>jdxluj KuG'k rjh\]k' dgjrdxjH f}j Lfk YefjIrj]l flacA ijxkrjyk djm]k' srHlmxksm Lkykrj'kA rJ}j Qgk aykemj;

@il;;;;;;;;Sy;;;;;;;;R@

fjg]j}k rjh\]k' sflqjhlxjdX]k .lgUalgksm d{fUijShlejH LgjCA svlmj]kA;

@LykfhjseMseS L]lrj rlu\ dkmjls][ Qr]ilujsh a\@

Lrekijsrlgk sdlfj; dodj ijxj]lrkA iq]keyulrkA[ LirkA Sinsalgk se\; Qgk pjicA dkR @sd}juisx@ doij igkj; LrekikA Lyjulsf Q'k doijSluj; doijufjrkSC,aln\ dlnj a_gs]kyjSlGf\; tslgk rlnS]mln\# do}kdlsglA Lisr egj<cjk;

@rJ doijrl rlul igSlijf\#@

Lrek ajjuj; Lh\eSrgs aOrjrkSC,A LiR Yefjivjk; @rlR doijrlhkA ilyfk]k -xkdlnkA@

Lsflgk ilS]Maluj; L'kakfH Lisrlgk ilCj; Lisx%Sylcsu tsrsujhkA flhjsd}jSu Q]o; Ld' >jhkxx Qgk LlisRy adxln\; es >jhkxx LdH c\Sr<>jhj; Sylcuksm @LrkA@ ijpz\rlu Qgk eSryjuln\; Txaky]lglu erSuyjdX @er Tmk]lrkA@ elx vJdlrkA Lulxksm L.jYeluA -glulyk\; alykA[ ssddlhkdxjhkA Lg TjrkSaH seljrjh\]k' fmjkdxln\ Lulxksm d_jrlIlrjsRy LmulxX;

SylcukA LrekikA eh YeliCUA fjHdj}k\; dlnk'fkisg[ gkSegkA[ ixsgsuls] cAclgj]nA sclxxnA ts'ls] rjuj]kA; eS dkdqjlH gkSegkA tlA ay]kduluj; egjvuajlisgSlshulnk ej's .liA; dgkfjdo}julsf dkak}k' gkSegksmukA dm]kdxln\[ TfjsrsjhkA iUfUlcakldk'f\[ pGCr alYfujHfs' <{pujsRy vjh aohdxjH gkSeG]kA T]jxjukldksajhkA[ LiG cIuA rjuYj]kA; il]jhkA[ Yei{jujhkA Lfk YefjEhj]kdukA svkA LrekijryjulA LiX]k Lisr ixsg T,\malsn'\; LiX]kayjulA Lirk f'jshlgk dks'f\;

vjalcA; tijsmukA fjgkSilnlSZl,jrkxx Qgk]kdo}H; fsRy adxlujgj]nA - YzlajhlpUaluj QlnA -SZl,jS]sf'ln\ Lixksm LsRy -Yz<A; SylcukA do}kdlgjdxkA Srgsfs' KOlhl}A fkmj;

dk SylcujH efjfkakfH tsjhkA dlgnA ey\ Lrekijrk - iJ}jH svnA; Qgk pjicA fsRy <{puylnjsu djsjH Lir\ ar"calPlraj; LiR ehfkA cIe\rA dlnkA; QlnA -SZl,j]lR Sylcuksm LR Lrekijsr YeSfUdA njjgk'k; siykA ssdukaluj duyjslR Lisrlgkamj; rslgk ijSC,pjicA; SYeajsRy ><jG Yedmrjrk LisrlgicgA h.jk; dgk}j rjyjgk' elujHrj'kA equ dgk}j tmkk ijMk; alarkA Sylcu\]kA LiR QlnS]lmj ilj; ihju eo]xkA ThdxkA Kxx fknjdxln\ LiX]j,\mA; LiR LiSxlm\ Svlpjk arcjhl]juf; Llsffs' LiR dkejmjjgk'k; ssidkS'gA QlnS]lmjukA sdl\ TmiqjujshjuSlX - eokujhjsRy dxdowrA LiR Sd}k; LiX KOlHel}k elmkduln\;

@-gjuoalhseS

alhseS <l;;;;;;;@

Yejus} Sylc% Lixksm dn\_rlxjH rj'kA rjGzxj]k' Sal<rzlrA LiR SikSilxA YCijk; cjgdxjH ijdlgxksm SihjSuMA fs' ekijrk Lrk.is}k; LiR dksydosm rm'mkk; svldsvldki' SvhukA[ vjdkg.lgjhnjjgj]k' ahG alhdxkA[ Lixksm ckgSarjukaluj cSxjSlX Lrek -dlCSlxA KuG'k; LiR Lyjulsf eykSeluj @Tflg\ ixxjSul[ ssfilrSul@ LiR c\Sr<jfSrlmk ey il]kdX QlGk;

@rlR doijrlhkA ilyfk]k -xkdlnkA;@

ek efkjrm'\ KOlhjsRy ejRiCs agjsRy rjqhjH Qxjkrj'k; Sylc eijujshj;

@-gjuoalh seS

alhseS <l;;;;;;@

Lrek ij}j; LmkigjdX Lisrmkk elmj;

@alark] sf]fjsh sf]fjsh

alark] sf]fjsh adxjgkS] <l;;;;;;;;;@

KOlH ses}'k rj'k; Sylc c\fA.jk ej'jH Srl]juSlX Lijsm rjH]k'k[ ekjgjorjhlikaluj fsRy <{puSvlgR; anj]jhk]A Selsh sel}jjgjksdl\ LiX iJmjrdSu\S]lmj;

@LSl[ LSl[ Qgk dxxR ijgk]\@

- L egjY.aj\ ekyS]k Srl]j; Lijsm Lrekijsrulnkdf\; Luksm ekydjH Qxjkrj' SylcuksmukA ekijsRyukA dkdX fjhjmk; Lirlsd SdlgjgjkSeluj; Lixksm eijqlPgxjH rj'kA Qgk ekjgj LmG'k iJnk;

@rJxl ejxxulR@

@Ql alaj rlR flR@

@alaR ig}\[ Tgk[ el]kj'k@

cH]lgX]kSC,A[ @Sylc Lmk]Sxsh Sel@ t'llej]s}k; z{<rludsRy -zarjrkSC,A Lixksm LukA iJ}kdlgUX]luj Seluj;

@ejxxulR tA i\@

@TA flR@

@agkSalR QlnS]lmjsdlk ijgk]\@ Lulxksm .lgU ijxjyjujk; LulX selfjuqjkSrl]j; SvhukA >OckA adX]lsn'yjkiksdlkfs' LulX Svlpjk; @Tflgk]\#@

LrekijsRy aykemj[ LfjsRy YefUlZlfA akfhluiuyjulR Sylc Tgk}k efkjrj'k; aykemj eyulR ek egkk'fk dk LiX Kxxksdlsl'k vjgjk; **r;;;; r;;;;Sylcu\]\@ QgkijPA ssPgUA LihA>jksdl\ LiR eyk;

@Tsfls] t'k]k ejxxulR@

Sylc Q'k rjCIcjk; Tmjdj c<jfakxx KOnki}salA dqj\ alarkA agkadrkA dosmujgk'\ rl}kdlgUX eyuk'fjrjmujH Lrek cIA dlgUsal'k eyulR YCajk;

@alarkS]lsm Qgk dlgUA svlnsa'k sdlsy rlxksdls rjgkijjfR@

@t's@

@L]lrj dlkgk]kA vgkigjjf]kA[ iJ}jsh -xjs; Ljjgj sdlxkdosm -gkajs@

@Lfks]l#@

@r Sylcsu;;;;; Lirk akqkiR eyulR dqjj; Lixksm Lrk iUAzUA arcjhluj; @Lfks]'ejsxx rlR enikA dlujukA[ Sfms[ siykalnj]k ejxxsu dkmk]al}R; rJ erSuyj; LfjshukA rlx\; Qgk akxkA elk ra]k dlgUA rmjSlmjhlA@;

@seS SylC@

@|rl@

@rJ Sd}jul@

@t's@

@Sd]jul]kA; Qrs]lgk SdlSxlsm ijgk]\@ Lixksm L Tmu\]kduyjyk;

@t]js dhUlnikA ajMkA SilA@ t'keyj}k |ykdj}k LiX Lrekijsr Q'kSrl]j; es LiryjulA; Lfixksm -f\alGalu L.jYeluas'\; @LsflA ra]k el]jhlA; Qy]A ighUl[ SrgA svlfj (elfjglYfj) -k;;@ t'k eyk adsxukA do}j - c\YfJ KylR Seluj;

sf]fjH Lrek frjlnk KylRdjm'f\; LisRy <{pujH -<lpA fkxkjrj'jgk'k; Lirkyjuj; tsr Kylrln\; wJijfA akqkiR Tsr ck,\mj rjyflujgk'ksijH% LiR -Yz<jkSeluj;

efks] tnJM\ LiR KOlhjrmkS]k Seluj; Lijsmujgk'k fsRy .lijegjelmjdX]k goeA rHdkdulnk LiR; dhUlnjrk akk iJsml'kekfk]nA; Sylcsus]lk LPjdA enjsumkjkdoml; Lixksm eoSarj ilmlsf Srl]nA; T,\makxx SvhukA >OckA iljsdlmk]nA; -q\vujshlgj]H @Tmjdj@ dljsdlmk]nA; -pUSfk adRfs'; Lisr LPjdA e_jj]lR elmj; YealnjulujSldkA; LirkA Qgk sflqjhlxjuluj[ LIlrjkfs' wJij]nA;

Lrek KOlhjH duyjujgk'k aoxjl}k elmlR fkmj; dhUlnjrkSC,A riiPkijsrukA sdlk @vjgakfmk\@ dlnlR Seldk' el}jsRy vjh igjdX LiR TOnjH aoxj; ssdfoijsRy cOg.UA egk' Qgk dkxjG]lM\ iJCj; Qlnrjhli\ LisRy .lirdX]k vjydksdlmkk;

vjgaA el]Selialses;;;;;;;

dljsl'jlsf dgulsf rJhj

dmAiljlsamj dmkiA eJhj

tmikA ihikA rlA gkigkA Sel'lH

emiJgR @dlrkA@ @alhukA@ flrl@

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

@Lgki]lykdxkA[ svl]lykdxkA (LuH]lgkA >k]xkA) ilgk[ LrgA ij@ dhUln ><xjrjmujH dlifj (kgdR)uksm dlGjdfIA rm]kduln\;

@ek]k}j[ |R sdlmkA iksdl\ vklujgk]ksf[ KA[ rm]}\@ ek]k}j rjGSpClrkcgnA sdl}kfkmj; ekysd rlpcIg]lgrkA;

@alahUlnA[ selhji\[ tlA rmkd;@ akxkA@ -ujSlk@ do}jsh dlgniG ijxjk eyk; Lsr aAzxak<oGjH dhUlnA dqjk;

rX t' LGjH @rla@t'ln\ Sylc Lrekijsr cAS>lPrsvly\; Lixksm dijxjsh rkn]kqj dj}\ Lrek c\Sr<Slsm eyk;

@sek dknj (|,nj) svlkil@ LisRy KxxA ssdujsh dykk dj}\ LixkA Yefjivjk;

@rladxxikA svkA@

@sek]k ekjuk\@

@Lsjjs'[ LjjgjsdlxkkifkA[ L]lrjdlkifkA Lyjujhlk@ Lixksm Lrkalukxx LrekijsRy cA.l,nalnk LiX c\eGCjf\; Sd}SlX Lrek sel}jjgjkSeluj; SylcukA riA gcjk; es Lrekijrk Lixksm akjH eglwuA cfjS]ji'k; SYeaeoGiA Lixksm dijxjH Lisrl'k rkxxj; ssdujhjgk' @selgjijxl@ selmjk LixisRy ilujhj}k sdlmkk;

QgkpjicA hlijiCuluj[ .Glijsr dm]ksdlsl'k dmljj}k ihkdlhjsh segkijgH sdlk rjhSlSgl'k igk[ ig\ LiX rj'k;

@t' -]kA dlhksdlslgk emA ig\@

@ejxxs]' SegjmnA@ QlG]lkyslgk SvlpUA: Lrek LAij}kSeluj;

@|fk ejxxu\]\@

@r ejxxu\]\@

>kjalrlu ek dlgUA Yz<jk; @Sylcl[ rJ |R Tfkisg sixjujsh svls@

LiR cSl,Asdl\ fkxxjlmj; t\ cAclgj]nsa'\ Lirk goeaj; Lisx dm'kejmj\ dijxkdxjH LiR SYeaakYpefjjk; @euhk]k t' SegjmnA#@ Tin LrekijsRyflnk SvlpUA;

@rJ svlkd@ LiX eyk;

@rJ sv'lafj@

@SdlijR@

@J LfkSelgf\; sel'kanj tk SelmkiA@; LiX ijcfjj;

Lsr zG.rlu CjCkijsRy SegkA rjujk dqjk LiG;

Qgk pjicA Lrek vujHrj'\ amjuSlX Qgk sfl}jH[ gkfhun[ Qgk Swlmj dkkmk\[ dxjl}X[ akfhluisuls] sdlki'k; Sylc efks] Q'k ekjgjk;

@alfA ao'k flrlk; ejxxu\]kSijusflA iljulk;@

@Qrs]' sfgjukAses: vauk sdm'k Qlmnal]kA@

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

fkhlalcjsh Qgk glYfj; ssCfUjHrj'kA gSrmkilR Yed{fjuksm alGzAfs' cIJdgjk; LiG egc\egA sd}jjmjksdlk djm'kyj;

@Tjmj sd}jjmjksdlk vlifk]kA dosm tmiksij@ LiX -Yz<A Yedmjjk;

@hnS]mk svllsf@ LiR Clcjk;

@LGglYfjuluSlX Sylc Semjk rjhijxjk; ek KnG'k dlgnA Svlpjk; gkSegkA djm'kykSlX Qgk .JdggoeAi'k ekijsr tmkksdlkSelufluj LiX cIe\rA dk;

@Tfk flrl[ clgaj;@ ek calPlrjjk; es LiXs]sr calPlrA igkA; |flulhkA LfjH ejs' Ligkyjuj; erduylR caujrk ek dkf}j Lgkil]j egkismkj;

@t'k]k vJgk ejmjjfju@

@erSuy@

@er sfiglfk@

aqseu\fk dqjlH ejs' erujH ixsg cojS duylio; er fkiG'jsjH iqkfj iJqkA;

@Ql[ Tisxlgk erSuyj@ LiR Lisx dxjul]j;

@svlkifk Sdxk; er sfiglf\@

@Cgj[ Sd}jgk]R[ doihkA Sd}l Qmsr L]lrj tmk]ij}\@ SYeaeoGiA Lisx Q'k dmljj}\[ cl<cjdrlu Lrek @-gjuoalhses@ t' el}kA aoxjs]l\ Tgk}jSh]\ ayk; YdSan - aSrl<galu CJhkdX ek rm'd'fksdlldlA LgJjH huj]k'fkSelsh LiX]\ Sfl'j;

Sylcuksm arcjsrlgcIlc\FUA; LiX svijdoGjk djm'k; rjaj,X TqjqkSeldkASelsh LiX]kSfl'j; ses}s'lgk C>\pA; Sdlqj]o}jhlnf\; dlmRSdlqj ejmjk; eliA LfjsRy pJrSglprA Lixksm dGekmxjH fkxkSdyj; LiX]k Kys] dgunsa'k Sfl'j; tjrk dgunA# LiX ijdlgsx rjuYjk svijdoGjjgk'k; glakSil[ dkSrl[ -gkA doijuj; LiglgkA aq dqjlH sixxA fkiG'lsf erujH duykduj;

SrgA sixkk fkmjuSlX LiX erki}jH tj; Lixksm Lrekijsr LijsmsulA LSrI,jk; dj; el}ksdlsjhkA .Gli\ flR i'j}ks' ijigA Lyjus}su'kdgkfj[ Lisxl'k svykfluj aoxj; @alark]sf]fjsh[ sf]fjsh;;;;;;Sylc d'jruksm vki}jshj; LiX sB}jSluj[ LiX]k ijCIcj]lR dqjj; Lrek gd\fjH akj]jm]k'k; fh LSl}kajSl}kA Kgk}k'fjrjmujH LiUd\falu vjh LgX Kgj]k'k\; Syl;;;;;c;;;;;;;; t;;;;;r;;;;;;;] Syl;;;;c;;;;;@

LisRy LrkA[ LsRy LrkA erujH rj'k iJnk agjfln\;

Sylc dgj; Qgk pJrcIgA SelhkA LiX ekysmkijj; es Lisxl'k vjgjk; .ugalu[ -dlCA S.pj]kalykxx Qgk vjgj; LiX vjgjksdlk ekijsRy a{fCgJgSlmk Svlpjk;

@er elmkSal[ Trj[ Kxk]kedgA# elmkSal tl]kA Sd]jfR#@

eraujhjgk'ksdlk ek elmlykxx el}kdsx QlG\ elmkdukA[ -mkdukA[ vjgj]kdukA svu\f\ LiX tSlS}l[ QlmjSluj;

alGlA SclaR rluG

**Lrjflg** Sel}\ rG %203 ej;mj;ej;rzG;ej;Ql fjgkirekgA
Phone: 0471 361940
Puzha Magazine| Non-Resident Keralite| Puzha Kids| Folk Arts and Culture| Classics| Astrology| Obituaries| Matrimonial| Classifieds| Business Links| Audio Station| Responses| Your Articles| Malayalam Mail| Archives| Downloads
Disclaimer and Legal Notice

Copyright  1999-2007 Puzha.com
All rights reserved.